Välkommen till
HorsePrime i Vårgårda!

KÖP- & LEVERANSVILLKOR

Frakter utanför V:a Götalands län offereras separat.

I priserna ingår, lastning, utkörning och lossning. Detaljer för hur lossningen skall gå till görs upp vid varje enskild beställning. Möjlighet till hämtning på egen hand finns också.

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, bokat och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Betalning

Betalningsmetoderna är: Kontant, Faktura eller Delbetalning av faktura. Kontant betalning erlägges direkt vid leveranstillfället. Faktura kan beviljas efter godkänd kreditprövning och då ha 10-30dagars betalningsvillkor, beroende på vad som avtalats. Delbetalning av faktura är en utveckling av villkoren ovan enligt Faktura, och innebär att det totala fakturabeloppet delas upp på flera specifika betalningsdatum. Detta kan endast ske genom särskild överenskommelse.

Beställning

Du kan beställa via vår mejl (horseprime@hotmail.com) eller ringa 0705 – 610397. Är du under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt

I prislistan framgår tydligt alla priser både med och utan moms.

Leveransbetingelser

Frakt avses alltid från vårt lager, till av er uppgiven mottagningsadress. Fraktkostnaden fastställs enligt det tariffsystem som finns på hemsidan, eller genom separat överenskommelse. Detta kan vara aktuellt dels vid leveranser utanför länet, dels i de fall kund själv lossar med lyfthjälpmedel. Pallkostnad för engångspallar ingår, klassade returpallar debiteras. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter. Kunden ska vara på plats för att ta emot varorna om ej annat överenskommits. Eventuellt privata vägar skall vara snöröjda och på annat sätt framkomliga och det åligger kunder att innan transporten meddela oss om eventuella begränsningar i frihöjd, axeltryck etc. Om godset ej kan levereras på grund av ovanstående, debiteras kunden en återtagskostnad.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas fram till godset lastats, normalt 24 timmar innan leveransen fysiskt levereras. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Dvs fram till godset lastats, normalt 24 timmar innan leveransen fysiskt levereras. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

Upphovsrättslagen

När det gäller bilder gäller Upphovsrättslagen. Man får kopiera eller ladda hem en bild för eget personligt bruk, men inte om bilden ska visas för många, tryckas eller kopieras. Vill man trycka eller sprida en bild, så måste man kontakta oss (Tfn. 0705-610397).

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas eller varan förbrukats under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller förvaring, emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 5 dagar från du tog emot varan. Reklamationen skall göras via e-post och det är viktigt att ni sparar prov av den felaktiga varan. Ofta vill vi komma ut och besiktiga varan på plats. Upptäcks felaktigheter senare än inom denna tid, bedömer vi rätten till ersättning och lämpliga åtgärder enligt vår goodwill-policy.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post, förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden på en månad. Upptäcks felaktigheter senare än inom denna tid, bedömer vi rätten till ersättning enligt vår goodwill-policy.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Skriftlig information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot variation i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Generellt gäller +/- 5% för produktvikter och näringsangivelser.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.